Genusfloran.

februari 4, 2014

”Hur kan ni som grafiska formgivare synliggöra problematiken kring genus i två olika affischer?”

Ett skolprojekt där vi ville lyfta fram genusklyftan som samhället skapa på ett annorlunda sätt. Resultatet blev Genusfloran som metaforiskt berättar hur människan, i olika ”jord”, med olika  förutsättningar, förvandlas till vad samhället ser som lika och olika uppväxt beroende på kön. 

Hösten 2013 medverkade affischerna i mässan för Gymnasieförbundet och Barn och ungdom i Kalmar, inhyrd av Kalmar kommun för att visas under deras erfarenhetsseminarium. Affischerna har även ställts ut på Kalmar Universitetsbibliotek.

 

”How do you, as graphic designers visualize the problem of gender in two different posters?” 

In this school project we wanted to inform about the gender gap that society create. The result is the Gender flower, which metaphorically tells how we, in various ”pot”, with different conditions, turns into what society sees as different gender depending on similar and different upbringing.

In autumn 2013 the posters appeared in the exhibition for Upper-secondary education and Children and youth in Kalmar, hired by the municipality of Kalmar to appear under their experience seminar. The posters have also been exhibited at Kalmar University Library.